Información xeral

O sitio web https://faustoisorna.com/gl é propiedade de Fausto Deseño Asociados SL (en diante, Fausto ), con enderezo para efectos de notificación en Carrera del Conde 6 3º izq, Santiago de Compostela, A Coruña,15701, España, CIF número B70131743 e enderezo de correo electrónico info@faustoisorna.com, e a través del ofrécese información sobre as súas actividades e/ou servizos.

O acceso e uso do sitio web confire ao usuario a condición de "Usuario" e implica a aceptación plena, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprende plenamente estas condicións de uso ou non está de acordo con elas, deberá absterse de utilizar e operar a través deste sitio web.

Estas condicións xerais regulan única e exclusivamente o uso do sitio web de Fausto por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por https://faustoisorna.com/gl. Estas condicións xerais móstranse en todas e cada unha das páxinas do sitio web https://faustoisorna.com/gl, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

1. Condicións de acceso e uso

O uso do sitio web de Fausto é gratuíto e non require o rexistro previo do usuario. Naqueles casos nos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requira o rexistro ou subscrición dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non o acceso ás mesmas. sendo posible sen dita aceptación.

As condicións de acceso e uso deste sitio web réxense estritamente pola lexislación vixente e polo principio de boa fe, e o usuario comprométese a facer un bo uso do sitio web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.) ou a lexislación vixente.

Fausto prohibe expresamente

  • Realizar actuacións que poidan provocar calquera tipo de dano aos sistemas Fausto ou a terceiros na páxina web ou a través da mesma, por calquera medio.
  • Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial de forma directa ou encuberta, o envío de mailings masivos ("spamming") ou o envío de grandes mensaxes co obxectivo de bloquear os servidores da rede ("mail bombing").

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou informacións e/ou servizos nel ofrecidos para actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

Fausto poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á lei, á boa fe ou ás presentes condicións xerais.

2. Contidos

Os contidos incorporados a este sitio web foron elaborados e incluídos por Fausto , utilizando fontes internas e externas, de tal xeito que Fausto só se fai responsable dos contidos elaborados internamente.

Fausto resérvase o dereito de modificar o contido do seu sitio web en calquera momento. Fausto non garante nin se fai responsable do correcto funcionamento das ligazóns a sitios web de terceiros que aparecen en https://faustoisorna.com/gl.

Así mesmo, a través do sitio web https://faustoisorna.com/gl poderán poñerse a disposición dos usuarios servizos gratuítos e/ou de pago ofrecidos por terceiros, que se rexerán polas condicións específicas dos devanditos servizos. Fausto non garante en ningún caso a veracidade, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera responsabilidade polos danos e prexuízos que puidesen derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

3. Responsabilidade

Fausto en ningún caso será responsable de:

  • Fallos e incidencias que se poidan producir nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas polo que non existe garantía de que os servizos do sitio web estean constantemente operativos.
  • Pola produción de calquera tipo de dano que os usuarios ou terceiros poidan ocasionar ao sitio web.
  • Pola fiabilidade e veracidade da información introducida por terceiros no sitio web, ben directamente ou mediante enlaces.

Fausto resérvase o dereito de suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e permanente ou temporal ata que se asegure a responsabilidade efectiva por calquera dano que se poida producir.

Fausto cooperará e comunicará á autoridade competente as citadas incidencias tan pronto como teña coñecemento fidedigno de que o dano causado constitúe algún tipo de actividade ilícita.

4. Dereitos de autor

Os contidos, programación e deseño do sitio web https://faustoisorna.com/gl están totalmente protexidos polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida calquera reprodución, comunicación, distribución e transformación dos citados elementos protexidos, salvo consentimento expreso de Fausto .

Fausto poderá utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer enlaces ou hipervínculos a artigos ou informacións de terceiros, sempre citando a fonte. O lexítimo propietario dos dereitos de autor da información así incluída poderá solicitar en calquera momento a eliminación deste contido.

Tanto os materiais gráficos como os escritos enviados polos usuarios a través dos medios postos a disposición na páxina web son propiedade do usuario que, mediante o seu envío, afirma a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución a Fausto .

5. Xurisdición e lexislación aplicable

Estas condicións xerais réxense pola lexislación española. Os Xulgados de Santiago de Compostela son competentes para resolver calquera controversia ou conflito derivado das presentes condicións xerais, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponderlle.

6. Varios

No caso de que algunha cláusula deste documento fose declarada nula de pleno dereito, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade das presentes condicións. Fausto non poderá exercer ningún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo que o recoñeza expresamente Fausto .